Coleoptera-Atlas.com
Home > CARABIDAE (Caraboidea) > Carabinae > Calosomini > Calosoma > Camedula > Calosoma (Camedula) peregrinator

Calosoma (Camedula) peregrinator

Location: Arizona / Texas
Max. size: 30mm+