Coleoptera-Atlas.com
Home > CERAMBYCIDAE (Chrysomeloidea) > Lamiinae > Lamiini = Agniini > Bixadus > Bixadus sierricola sierricola

Bixadus sierricola sierricola

Location: Ethiopia / Namibia
Max. size: 28mm+