Coleoptera-Atlas.com

01 Callodes checklist

Genus Calloodes White, 1845

Calloodes atkinsoni Waterhouse, 1868 (Calloodes) – Australia, Papua New Guinea
Calloodes nitidissimus Lea, 1919 (Calloodes) – Australia
=Calloodes frenchi Ohaus, 1912
Calloodes grayianus (White, 1845) (Anoplognathus) – Australia
Calloodes rayneri MacLeay, 1864 (Calloodes) – Australia