Coleoptera-Atlas.com

01 Neolucanus from China

Authors: Qian Zhang, Yang Ge, Yuanyuan Wu, Xia Wan.
Attached is their publication.