Coleoptera-Atlas.com

Odontolabis platynota

Location: China; Fujian, Hunan, Sichuan, Yunnan, Zhejiang / Laos
Max. size: 42mm
Collection: Capt. Philippe Bourdon