Coleoptera-Atlas.com

Aphanognathus heikei heikei

Location: Luzon Isl.
Min. size: 15mm
Max. size: 18mm